Ma 2024.06.13. Antal, Anett napja van! belépés  |  regisztráció  |  oldaltérkép    


Bejelentkezés
Oldaltérkép 


"Olyan emberek és gyülekezet akarunk lenni, akik személyes életükkel bizonyítják, hogy a Jézus Krisztusról szóló örömhír igaz." 


IGÉK ÉLETHELYZETEKRE

Isten szava vígasztal, megerősít, megújít - mi ezt már számtalanszor megtapasztaltuk. Ezért kigyűjtöttünk néhány igeverset azzal a céllal, hogy választ keresők számára vezetést adjon. (Ezt a menüpontot folyamatosan bővítjük! Ha szeretnél valamilyen témáról olvasni, kérlek Küldj üzenetet nekünk!)


Témakörök:

Keresés a témákban:   
1.Aggódáskor
2.Bajban
3.Utazás
4.Félelem

  1.    Aggódáskor 
Máté Evang. 6:25-3.
„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is?Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is.Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?” „Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra?Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.”

Pál levele a filippibeliekhez 4:6-7.
"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban."

Péter első levele 5:6-7.
"Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok."


  2.    Bajban 

Zsoltár 23.
Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm.Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.

Zsoltár 30.2-3
Magasztallak, URam, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. URam, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem.

Zsoltár 32
Dávid tanítókölteménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett.Boldog az az ember, akinek az ÚR nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság.Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett.Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt.Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád.Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az ÚRban, azt ő szeretettel veszi körül.Örüljetek az ÚRnak, ujjongjatok, ti igazak! Vigadjatok mind, ti igaz szívűek!

Márk 5.25-34
Egy asszony pedig, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett; amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott: „Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok.”És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából.Jézus is azonnal észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: „Ki érintette meg a ruhámat?”Tanítványai így feleltek: „Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed: ki érintett meg engem?”Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette.Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő; leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot.Ő pedig ezt mondta neki: „Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges.”


  3.    Utazás 
Zsoltár 121
Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője!Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől.Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.

Zsoltár 91.11-12
Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.


  4.    Félelem 
Zsoltár 56.4-5
Ha félek is, benned bízom! Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!

Zsoltár 112.
Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki az URat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz.Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad.Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz.A jó ember könyörületes, és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi.Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az ÚRban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös, és bosszankodik, fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész.

Példabeszédek 14.16
A bölcs fél a rossztól, és elkerüli, az ostoba féktelen és elbizakodott.

1.János 4.18
A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.

 


copyright © Jászsági Gyülekezet 2006
© Az oldalon található tartalmak felhasználása engedélyhez kötött! Minden jog fenntartva!   Fejlesztő: Arteries Studio